Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, theo đó, Nghị định này thay thế Nghị đinh 36/2014/NĐ – CP.

Để tránh rủi ro cho người nuôi cá cũng như đảm bảo chất lượng cho nguồn hàng cá Tra xuất khẩu của Việt Nam, người nuôi cá cũng đảm bảo được cuộc sống.

dieu-kien-xuat-khau-ca-tra-thuong-pham

Theo Điều 3 có quy định về điều kiện nuôi cá tra thương phẩm, bao gồm:

Thứ nhất,  Có địa điểm, diện tích nuôi cá Tra phù hợp với quy hoạch về sử dụng đất của UBND cấp tỉnh.

Thứ hai, Có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về nuôi cá Tra thương phẩm; có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải, bùn thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y.

Thứ ba, Đáp ứng các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thứ tư, Có Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra theo quy định.

Mã số nhận diện ao nuôi cá gồm 11 số và có cấu trúc AA-BB-CCCC-DDD, trong đó: AA là mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng trong quản lý nuôi trồng thủy sản; BB là mã số đối tượng nuôi (đối với cá Tra là 01); CCCC là số thứ tự cơ sở nuôi được cấp từ 0001 đến 9999; DDD là số thứ tự ao nuôi của cơ sở nuôi cá Tra, được cấp theo thứ tự từ 001 đến 999.

Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh thực hiện cấp mã số nhận diện ao nuôi.

Còn Điều 5 có quy định về điều kiện chế biến cá Tra, bao gồm:

Thứ nhất, Đáp ứng các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Điều 21 của Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Thứ hai, Đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản.

Thứ ba, Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Thứ tư, Có hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng các quy định của pháp luật và đảm bảo khả năng truy xuất đến cơ sở nuôi.

Về điều kiện xuất khẩu cá Tra cũng được quy định rõ ràng tại Điều 7 của Nghị định:

Thứ nhất, Sản phẩm cá Tra xuất khẩu phải được chế biến từ các cơ sở đủ điều kiện theo quy định.

Thứ hai, Sản phẩm cá Tra phải xuất khẩu phải đáp ứng được điều kiện về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định và quy định của quốc gia nhập khẩu.

Thứ ba, Trình tự, thủ tục hải quan đối với sản phẩm cá Tra xuất khẩu theo quy định của Luật Hải quan.